Blog Archives

Wie zit de AV voor en wie leidt ze?

Posted on by Philippe Oorts

In de nieuwe wet van mede-eigendom wordt bepaald dat een AV wordt voorgezeten door een mede-eigenaar. Dit schrikt echter vele mede-eigenaars af omdat zij de inhoud van de vergadering niet meester zijn. Na de benoeming op de vergadering zal de voorzitter na de verwelkoming deze functie overdragen aan de syndicus om de verdere uiteenzetting van […]

Wanneer is een AV rechtsgeldig samengesteld?

Posted on by Philippe Oorts

De algemene vergadering is rechtsgeldig samengesteld wanneer, bij de start van de vergadering, meer dan de helft van de eigenaars aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn en zij minstens de helft van de aandelen in de mede-eigendom bezitten. Een uitzondering hierop vormt de regel dat de algemene vergadering tevens rechtsgeldig vergadert indien, bij de start van […]

Hoeveel volmachten mag ik aanvaarden?

Posted on by Philippe Oorts

Elke persoon die rechtsbekwaam is kan optreden als volmachthouder van de mede-eigenaars, dit met uitzondering van de syndicus. Een volmachthouder mag 3 volmachten aanvaarden. Indien dit er meer zijn dan 3, dan mag dit de 10% van het totaal aantal aandelen niet overschrijden.

Wie mag er aanwezig zijn?

Posted on by Philippe Oorts

Het is vanzelfsprekend dat de syndicus de AV bijwoont aangezien hij het orgaan van de vereniging is en dit tevens zijn wettelijk opdracht is. Evenzeer zal de vertegenwoordiger die vermeldt staat op het communicatieblad de AV bijwonen, tenzij deze zich laten vertegenwoordigen door een volmachthouder. Deze laatste moet vanzelfsprekend in het bezit zijn van een […]

Door wie wordt een uitnodiging verstuurd?

Posted on by Philippe Oorts

Uitnodigingen tot algemene vergadering dienen steeds en zonder uitzondering te worden verzonden door de syndicus

Wie moet er uitgenodigd worden?

Posted on by Philippe Oorts

De stemhoudende mede-eigenaar worden uitgenodigd door de syndicus. Indien er meerdere eigenaars zijn voor één privatief dienen zij in onderling overleg één stemhouder aan te duiden. Doen zij dit niet, dan worden zij geschorst van deelname aan de beraadslagingen (stemrondes) tijdens de A.V, totdat zij één stemhouder hebben aangeduid. Deze aanduiding dient schriftelijk te gebeuren […]

Wat is een informatiefiche?

Posted on by Philippe Oorts

Een communicatieblad dient een eigenaar of groep van eigenaars aan te duiden welke eigenaar het pand zal vertegenwoordigen en op welke manier er gecommuniceerd moet worden met de vertegenwoordiger (per post, mail of aangetekend schrijven). Elke mede-eigenaar dient bij wijziging van woonst, betrekking van het pand of methode van communicatie dit aan te geven via […]

Wie vertegenwoordigt het pand op een AV?

Posted on by Philippe Oorts

Bij de opstart van een nieuw gebouw of bij de intrede van een nieuwe eigenaar, krijgt elke mede-eigenaar een document van WSB SYNDIC waarin een eigenaar of groep van eigenaars van een pand dienen aan te duiden welke eigenaar het pand zal vertegenwoordigen en hoe men met hen zal communiceren (zie Communicatieblad bij Basisdocumenten) De […]

Wie heeft het initiatiefrecht voor het houden van een AV?

Posted on by Philippe Oorts

Het blijft de wettelijke taak van de syndicus om een algemene vergadering samen te roepen. Daarnaast kunnen de mede-eigenaars of syndicus een BAV bijeenroepen. Indien dit niet uitgaat van de syndicus, dienen de mede-eigenaars met minstens 20% van de aandelen een aanvraag in te dienen bij de syndicus samen met de gewenste dagorde.

Wanneer wordt een AV gehouden?

Posted on by Philippe Oorts

Volgens de wet is het verplicht dat de syndicus minstens 1x in het jaar een AV bijeenroept. Deze AV vindt plaats in een periode van 15 dagen dat in de basisakte wordt vastgelegd of wordt op een AV bepaald indien dit niet in de basisakte wordt vermeldt.